Αποτελέσματα για την ετικέτα: “Γ.Ε.ΜΗ.”

Έγγραφο υπ. αρ. 17643/23-02- 2023: “Εγγραφή υποκαταστημάτων ημεδαπής εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.”

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αρ. 16702/22-02-2023: “Διευκρινίσεις σχετικά με υποχρέωση εγγραφής των Αστικών Εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.” (ΑΔΑ: ΨΓΟΛ46ΜΤΛΡ-Α5Σ)

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αρ. 95207 /05-10-2022: «Διευκρίνιση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών» (ΑΔΑ: 69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2)

Εγκύκλιος -Οδηγία υπ. αρ.: 94083 / 30-09-2022: «Διευκρίνιση ζητημάτων σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)» (ΑΔΑ: ΡΖΛΛ46ΜΤΛΡ-ΡΤΕ)

ΥΑ 69339/2022: “Τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ” (ΦΕΚ Β’ 3840/21-07-2022).