Αποτελέσματα για την ετικέτα: “Υ.Μ.Σ.”

ΥΑ 5186/26-01-2024 “Πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (ΥΜΣ) και της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e- ΥΜΣ) (ΦΕΚ Β’ 556)

Ενημέρωση υπ. αρ. 30490 / 31-03-2023 σχετικά με τις αλλαγές στις Ενεργειακές Κοινότητες

ΥΑ 69339/2022: “Τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ” (ΦΕΚ Β’ 3840/21-07-2022).

ΥΑ 143197/2021: “Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 11026/30-01-2020 (Β’ 491) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων” (ΦΕΚ Β’ 6413/31-12-2021)

ΥΑ 143324/2021: “Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ – Tροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 109491/16.10.2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 4619)” (ΦΕΚ Β’ 6460/31-12-2021)