Τι θέλετε να κάνετε;

Γ.Ε.ΜΗ.

Υ.Μ.Σ.

ενεργές επιχειρήσεις εμπορικής δραστηριότητας
πάνω απο 0
Αιτήσεις / πιστοποιητικά την ημέρα online
πάνω απο 0
ταχύτερο σύστημα στην ΕΕ
για σύσταση επιχείρησης
ο
ελάχιστος χρόνος για σύσταση νέας επιχείρησης
0 λεπτά

Ανακοινώσεις

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ν. 4919/2022 “Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις” μετά την τροποποίηση με το ν. 5066/2023

Ν. 5122/2024 Αποκλεισμένοι Διευθυντές:Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες επείγουσες διατάξεις (Α’ 108).

Επέκταση λειτουργίας ΥΜΣ για Αστική Εταιρεία, η Κοινοπραξία και η Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία

Επέκταση λειτουργίας ΥΜΣ για επιγραμμική καταχώριση Υποκαταστημάτων αλλοδαπής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΜΚΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 43302 ΨΕ9Ξ46ΝΛΣΞ-ΠΣΣ «Οδηγίες – Διευκρινίσεις σχετικά με τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 784 Α.Κ. και συγκεκριμένα: α) την υποχρέωσή τους να εναρμονίσουν το καταστατικό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (Α’ 86), β) το αρμόδιο Μητρώο εγγραφής τους προκειμένου να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, και γ) τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύστασης Αστικής Εταιρείας του άρθρου 784 Α.Κ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της e- ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr/)»

ΥΑ 5186/26-01-2024 “Πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (ΥΜΣ) και της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e- ΥΜΣ) (ΦΕΚ Β’ 556)

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Δημοσιότητα

Υπηρεσία παροχής δημόσιων στοιχείων των υπόχρεων επιχειρήσεων του Γ.Ε.ΜΗ.

Περισσότερα

Αιτήσεις Μεταβολής

Υποβάλετε αιτήσεις μεταβολής για την επιχείρησή σας

Περισσότερα

Στατιστικά

Αναζητήστε στατιστικά στοιχεία & δείκτες επιχειρηματικότητας, από την βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.

Περισσότερα

Υπηρεσία μιας Στάσης
(Υ.Μ.Σ.)

Πραγματοποιήστε σύσταση επιχείρησης από την Υπηρεσία μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

Περισσότερα

Υπηρεσίες για
Επωνυμία / ΔΤ

Ελέγξτε την διαθεσιμότητα Επωνυμίας / Διακριτικού τίτλου

Περισσότερα

Πληρωμές / Ετήσιο τέλος Τήρησης Μερίδας

Πραγματοποιήστε τις πληρωμές των τελών της επιχείρησής σας, ως υπόχρεο μέλος του Γ.Ε.ΜΗ.

Περισσότερα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι