Αποτελέσματα για την ετικέτα: “Γ.Ε.ΜΗ.”

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αριθμ. 69129/31-07-2023: “Διευκρινήσεις σχετικά με την αναζήτηση τελών Γ.Ε.ΜΗ. και επιμελητηριακών τελών από υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.” (ΑΔΑ: 6ΩΧΟ46ΝΛΣΞ-0ΕΑ)

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αρ. 41913 / 05-05-2023: “Διαγραφή Αγροτικών Συνεταιρισμών από το Γ.Ε.ΜΗ.” (ΑΔΑ: ΨΕΨ846ΜΤΛΡ-Ζ5Ο)

Ενημέρωση υπ. αρ. 30490 / 31-03-2023 σχετικά με τις αλλαγές στις Ενεργειακές Κοινότητες

Έγγραφο υπ. αρ. 24749/20-03-2023: “Διαδικασία εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ατομικών επιχειρήσεων με κύριο ΚΑΔ μη εμπορικό και δευτερεύων ή ΚΑΔ υποκαταστήματος εμπορικό”

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αρ. 25221 / 20-03-2023: “Διευκρίνιση για την υπαγωγή των επαγγελματιών αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών στη δράση Μεταφορικό Ισοδύναμο” (ΑΔΑ: ΨΑΨΔ46ΜΤΛΡ-ΓΨΥ).