Αποτελέσματα για την ετικέτα: “Εγκύκλιοι”

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αρ. 95207 /05-10-2022: «Διευκρίνιση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών» (ΑΔΑ: 69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2)

Εγκύκλιος -Οδηγία υπ. αρ.: 94083 / 30-09-2022: «Διευκρίνιση ζητημάτων σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)» (ΑΔΑ: ΡΖΛΛ46ΜΤΛΡ-ΡΤΕ)

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αρ. 60522 /10-6-2022: “Αναστολή καταχώρισης (άρθρο 29, ν. 4919/2022 (Α΄71)” (ΑΔΑ: 65ΩΗ46ΜΤΛΡ-6ΝΧ).

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αρ. 52871 /23-05-2022: “Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων μετά την ψήφιση του ν. 4919/2022 (Α’ 71) αναφορικά με: 1) τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 2) τις μεταβατικές διατάξεις 3) τα νέα Μητρώα (ΑΔΑ: ΨΕΨ846ΜΤΛΡ-Ζ5Ο)

Εγκύκλιος υπ. αρ.87524/ 03/09/2019: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης» (ΨΣΙ9465ΧΙ8-8ΩΑ )