Αποτελέσματα για την ετικέτα: “Εγκύκλιοι”

Έγγραφο υπ’ αριθμ. 104562/08-11-2023: “Υποχρέωση Δημοσίευσης Έκθεσης Ελεγκτών από Ενεργειακή Κοινότητα”

Έγγραφο υπ’ αριθμ. 102526/03-11-2023: “Διευκρίνιση σχετικά με τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σε διορισμό εκκαθαριστή σε εταιρείες”

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αριθμ. 69129/31-07-2023: “Διευκρινήσεις σχετικά με την αναζήτηση τελών Γ.Ε.ΜΗ. και επιμελητηριακών τελών από υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.” (ΑΔΑ: 6ΩΧΟ46ΝΛΣΞ-0ΕΑ)

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αρ. 41913 / 05-05-2023: “Διαγραφή Αγροτικών Συνεταιρισμών από το Γ.Ε.ΜΗ.” (ΑΔΑ: ΨΕΨ846ΜΤΛΡ-Ζ5Ο)

Ενημέρωση υπ. αρ. 30490 / 31-03-2023 σχετικά με τις αλλαγές στις Ενεργειακές Κοινότητες