Αποτελέσματα για την ετικέτα: “Υπουργικές Αποφάσεις”

ΥΑ 32252/2021: Παροχή υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)”(ΦΕΚ Β’ 4368/22-09-2021)

ΥΑ 99947“Τροποποίηση του άρθρου 3 και κατάργηση των άρθρων 6 και 7 της υπ’ αρ. 38848/14-04-2020 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) πλήρους απασχόλησης στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) (Β’ 1608)” (ΦΕΚ Β’4343/20-09-2021)

ΥΑ 45725/2021:Τροποποίηση της υπ’ αρ. 38848/14-4-2020 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) πλήρους απασχόλησης στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 1608) (ΦΕΚ Β’ 1706/26-04-2021).

ΥΑ 2860/2021: “Τροποποίηση της υπ’ αρ. απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Οργάνωση και καθορισμός λειτουργίας των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. που συστάθηκαν με την παρ. 1 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)” (ΦΕΚ Β’ 218 25-01-2021)

ΥΑ 122577/2020: “Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και δειγματοληπτικός έλεγχος του άρθρου 102 του ν. 4635/2019 (Α ́ 167)” (ΦΕΚ Β’ 5160/22-11-2020)