ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Δημοσιεύθηκε : 06/11/2016

Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων της χώρας, οι οποίες είναι αρμόδιες για:

α) την αρχική καταχώρηση (εγγραφή) των υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν υπάγονται στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης και κάθε μεταγενέστερη πρόσθετη καταχώρηση, μεταβολή ή διαγραφή υφιστάμενων καταχωρήσεων όλων των υπόχρεων
β) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας των νομικών πράξεων, των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων που αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή
γ) την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων των καταχωρισμένων πράξεων & στοιχείων κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή
δ) την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας διασύνδεσης των ευρωπαϊκών μητρώων

Σημειώνουμε ότι οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων είναι αρμόδιες για την καταχώριση πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών όλων των υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής πλην εκείνων για τους οποίους αρμοδιότητα έχει η Δ/νση Εταιρειών & ΓΕΜΗ της Γεν. Δ/νσης Αγοράς της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔείτε τη λίστα των Επιμελητηρίων