ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε : 06/11/2016

Στο Τμήμα Β’ Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για τις καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και αντιγράφων:

α) των πιστωτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας που έχουν την μορφή της ανώνυμης εταιρείας
β) των ασφαλιστικών εταιρειών όλης της χώρας που έχουν την μορφή της ανώνυμης εταιρείας
γ) των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.
δ) των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
ε) των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και
ζ) κάθε άλλης ανώνυμης εταιρείας, η οποία χαρακτηρίζεται χρηματοδοτική και οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.
η) υποκαταστημάτων των ως άνω εταιρειών με έδρα σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποκαταστημάτων των ως άνω εταιρειών με έδρα τρίτες χώρες.

Επίσης από το Τμήμα Β’ γίνονται οι καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ των διασυνοριακών συγχωνεύσεων των ως άνω κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Στοιχεία Επικοινωνίας του Τμήματος Β’ της Δ/νσης Εταιρειών & ΓΕΜΗ : τηλ. 213-15 14 525, 213-15 14 135
Fax 210-38 38 981