ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δημοσιεύθηκε : 01/11/2016

ΓENIKH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

30.03.2011 | K2 - 3144
Εγκύκλιος Κ2-3144 - Εγκύκλιος για σύσταση εταιρειών διαδικασία ΓΕΜΗ

04.04.2011 | K2 - 3332
Εγκύκλιος Κ2-3332 - Συμπληρωματική Εγκύκλιος για σύσταση εταιρειών διαδικασία ΓΕΜΗ

29.04.2011 | K1 - 1319
Εγκύκλιος Κ1-1319 - Συμπληρωματική Εγκύκλιος για την Κ2-3144

24.05.2012 | K1 - 1084
Εγκύκλιος Κ1-1084 - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Διαδικασία σύστασης σύμφωνα με το άρθρο 5α του Ν.3853/2010

08.06.2012 | K2 - 4113
Εγκύκλιος Κ2-4113 - Εγκύκλιος για IKE,(ερμηνεία νομοθεσίας)

12.06.2012 | K1 - 1184
Εγκύκλιος Κ1-1184 - Εγκύκλιος Αυτοαπογραφής, παροχή διευκρυνίσεων επί της Κ1-941 και Κ1-1136

29.05.2013 | K2 - 3683
Ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 232 του Ν.4072/2012 σε συνδιασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και Ν.3190/1955

21.06.2013 | K2 - 4531
Παράταση προθεσμίας για τη σύγκληση Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων

26.07.2013 | K2 - 5117
Εγκύκλιος Κ2-5117 - Εγκύκλιος αναφορικά με υποχρέωση αποστολής ανακοίνωσης στο ΕΤ για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με ενσωματωμένη την Κ2-9684-2009

31.07.2013 | K2 - 5371
Εγκύκλιος Κ2-5371 - Eγκύκλιος αναφορικά με νέες διατάξεις (ΙΚΕ)

28.08.2013 | K2 - 5794
Εγκύκλιος Κ2-5794 - Eγκύκλιος Καταχωρήσεις και χορήγηση βεβαιώσεων από το ΓΕΜΗ – σχέση με Επιμελητηριακά Μητρώα και Συνδρομές μελών στα Επιμελητήρια

30.08.2013 | 1910
Επιστολή 1910 - Διευκρινιστική παρατήρηση στην Εγκύκλιο με θέμα «Καταχωρίσεις και Χορήγηση βεβαιώσεων από το Γ.Ε.ΜΗ- Σχέση με Επιμελητηριακά Μητρώα και Συνδρομές μελών στα Επιμελητήρια» ΑΔΑ ΒΛΩΧΦ-ΟΗΒ

13.02.2014 | K2 - 165
Έγγραφο της Δ/νσης Α.Ε. & και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Αρ. Πρωτ. Κ2-165 - Απαντήσεις σε ερωτήματα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

13.02.2014 | K2 - 7557/13
Έγγραφο της Δ/νσης Α.Ε. & και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Αρ. Πρωτ. Κ2-7557 - Απαντήσεις σε ερωτήματα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

17.02.2014 | K2 - 513
Έγγραφο Κ2-513 - Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών Σχετικά Με Έξοδο Εταίρου Προσωπικής Εταιρείας Που Φέρει Παράλληλα Και Την Ιδιότητα Διαχείρισης Αυτής.

17.02.2014 | K2 - 7360
Έγγραφο της Δ/νσης Α.Ε. & και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Αρ. Πρωτ. Κ2-7360 - Απαντήσεις σε ερωτήματα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

10.04.2014 | K2 - 1723
Έγγραφο της Δ/νσης Α.Ε. & και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Αρ. Πρωτ. Κ2-1723 - Μητρώο Προμηθευτών από Απόσταση.

11.04.2014 | K2 - 1493
Εγκύκλιος της Δ/νσης Α.Ε. & και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Αρ. Πρωτ. Κ2-1494 - Παροχή Οδηγιών και Διευκρινίσεων αναφορικά με την Λύση και θέση σε Εκκαθάριση εταιριών υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

02.05.2014 | K2 - 1244
Εγκύκλιος της Δ/νσης Α.Ε. & και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Αρ. Πρωτ. Κ2-1244 - Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικό καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.

03.11.2014 | K2 - 4886
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

12.01.2015 | 2805
Έγγραφο της Δ/νσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Αρ. Πρωτ. 2805 - Δημοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

14.01.2015 | 3730
Έγγραφο της Δ/νσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Αρ. Πρωτ. 3730 - Σχετικά με τη Δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. Πράξεων και Στοιχείων με Επιμέλεια των Υπόχρεων Ανωνύμων Εταιρειών.

16.01.2015 | 5285
Εγκύκλιος της Δ/νσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Αρ. Πρωτ. 5285 - Εγκύκλιος σχετικά με την Λατάργηση Υποχρέωσης Δημοσίυεσης στο ΦΕΚ Πράξεων Στοιχείων κι Ανακοιώσεων Καταχώρισις στο ΓΕ.Μ.Η.

20.01.2015 | 6601
Έγγραφο της Δ/νσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Αρ. Πρωτ. 6601 - Δημοσιότητα Σχεδίων Σύμβασης Συγχώνευσης Μετά την Κατάργηση του ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.

26.02.2015 | 61
Διάταξη του Άρθρου 104 του Ν. 4314/2014.

05.03.2015 | 25130
Αιτήσεις Καταχώρισης κι Έκδοσης Πιστοποιητικών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

24.03.2015 | 33312
Καταβολή Ετήσιου Τέλους Τήρησης Μερίδας από επιχειρήσεις που διαγράφονται εντός του τριμήνου προθεσμίας.

31.03.2015 | 36391
Έγγραφο-36391 - Διευκρίνιση ως προς την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στοιχείων Α.Ε. στο ΦΕΚ

31.03.2015 | 36397
Έγγραφο-36397 - "Αναφορά προβλήματος σχετικά με την εταρία με ΑΦΜ:800352173, Ελένη Δανιηλίδου ΕΕ"

07.05.2015 | 49312
Έγγραφο-49312 - «Μετατροπή Μονοπρόσωπης ΕΠΕ σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ»

08.05.2015 | 49932
Έγγραφο-49932 - «Ερώτημα σχετικά με αποχώρηση εταίρου διαχειριστή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης»

08.05.2015 | 49985
Έγγραφο-49985 - «Νόμιμο Μητρώο για τις Αστικές Εταιρείες»

11.05.2015 | 50569
Έγγραφο-50569 - Πιστοποιητικά και Αντίγραφα ΓΕΜΗ.

11.05.2015 | 50611
Έγγραφο-50611 - Διευκρίνιση ως προς διαχειριστές ΕΠΕ.

11.05.2015 | 50622
Έγγραφο-50622 - Αιτήσεις Καταχώρησης Οικονομικών Καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

13.05.2015 | 51429
Έγγραφο-51429 - «Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης μετά από εκκαθάριση ΟΕ»

15.05.2015 | 52609
Έγγραφο-52609 - «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων καταχώρισης οικονομικών καταστάσεων»

15.05.2015 | 52792
Έγγραφο-52792 - Αποστολή στοιχείων της εταιρείας «ΤΣΙΜΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ».

15.05.2015 | 53106
Έγγραφο-53106 - «Αναβίωση Εταιρείας»

19.05.2015 | 54255
Έγγραφο-54255 - «Ερώτημα για άρνηση καταχώρισης από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, λόγω οφειλής συνδρομών παρελθόντων ετών».

16.06.2015 | 64704
Έγγραφο-64704 - «Διαβίβαση αιτήματος κ. Στυλιανού Στυλιανού περί αναδρομικής λύσης και διαγραφής ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.».

16.06.2015 | 64713
Έγγραφο-64713 - Ενημέρωση σχετικά με διαβίβαση Πίνακα και αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης για κήρυξη προσώπων σε κατάσταση πτωχεύσεως.

16.06.2015 | 64715
Έγγραφο-64715 - «Υποβολή ερωτήματος για δυνατότητα ή μη καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφασης διάλυσης Ι.Κ.Ε., χωρίς υπογραφή του πρακτικού της Γ.Σ. από όλους τους εταίρους».

17.06.2015 | 65432
Έγγραφο-65432 - «Εταιρεία Αφοί Πέρκας ΑΕ σε διαδικασία συνδιαλλαγής»

22.06.2015 | 67208
Έγγραφο-67208 - «Εγγραφή στο ΓΕΜΗ ατομικής εταιρείας από ανήλικο»

22.06.2015 | 67428
Έγγραφο-67428 - ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

24.06.2015 | 68293
Εγκύκλιος-68293 - ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

25.06.2015 | 69931
Έγγραφο-69931 - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

02.07.2015 | 71460
Έγγραφο-71460 - «Υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ αγροτών που ασχολούνται με φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής μέχρι 100 KW»

06.07.2015 | 72559
Έγγραφο-72559 - Παράταση Προθεσμιών Γενικών Συνελέυσεων

20.07.2015 | 77089
Έγγραφο-77089 - Παράταση Προθεσμιών Γενικών Συνελέυσεων

22.07.2015 | 78209
Έγγραφο-78209 - «Παραίτηση μέλους ΔΣ με απλό ηλεκτρονικό έγγραφο και αποστολή με e-mail στην εταιρεία και στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ»

22.07.2015 | 78211
Έγγραφο-78211 - «Ακύρωση καταχώρησης τροποποίησης, προκειμένου να καταχωρισθεί παλαιά μεταβολή που δε δηλώθηκε στο Πρωτοδικείο Ρόδου το 2009».

04.08.2015 | 82432
Έγγραφο-82432 - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

26.08.2015 | 87317
Έγγραφο-87317 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

23.09.2015 | 97333
Έγγραφο-97333 - Οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ 79752/2014 για τις Ατομικές Επιχειρίσεις

28.12.2018 | 141372
Έγγραφο-141372 - Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από τον Ν.2190/1920 στον Ν.4548/2018

08.03.2019 | 28800
Σχετικά με την εγγραφή τουριστικών καταλυμάτων (ατομικών επιχειρήσεων) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

20.01.2020 | 6084
Εγκύκλιος Μετάβαση στις νέες διατάξεις του ν.4635/19 περί ελέγχου νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΜΗ

16.09.2011 | 43
Εγκύκλιος - 43/2011 Εποπτικού Συμβουλίου για Φαρμακεία

27.09.2011 | 44
Εγκύκλιος - 44/2011 Εποπτικού Συμβουλίου για τις εταιρείες του ν.3325

14.11.2011 | 50
Ορθή Επανάληψη - Εγκύκλιος-50/2011 Εποπτικού Συμβουλίου για τα Φαρμακεία, συνέχεια της εγκυκλίου 43

30.05.2012 | 26
Εγκύκλιος - 26/2012 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΡΥΤΗ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Α.Ε. ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΜΣ.

02.08.2012 | 49
Εγκύκλιος - 49/2012 Παροχή Οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία διορθώσεων λανθασμένων καταχωρίσεων που προέκυψαν κατά την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

02.08.2012 | 50
Εγκύκλιος-50/2012 Παροχή Οδηγιών σχετικά με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των τροποποιητικών των εταιριών που έχουν συσταθεί μετά την 4-4-2011, τα οποία έχουν ήδη καταχωρισθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου

02.08.2012 | 51
Εγκύκλιος-51/2012 Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπό Φυσικό Πρόσωπο Ιδρυτή Ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ.

25.10.2012 | 68
Εγκύκλιος-68/2013 Αντιμετώπιση εταιριών που απογράφονται στο ΓΕΜΗ και δεν είναι εγγεγραμμένες στα Επιμελητήρια.

12.12.2012 | 84
Εγκύκλιος-84/2012 Αντιμετώπιση απογραφής εταιριών (ΑΕ & ΕΠΕ) που δεν έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό στο ΦΕΚ, δεν υποβάλλουν αριθμό ΦΕΚ με την δημοσίευση του ισολογισμού και εν συνεχεία ζητούν καταχώρηση τροποποιήσεων ή άλλων μεταβολών στο ΓΕΜΗ

06.02.2013 | 90
Εγκύκλιος-90/2013 Αντιμετώπιση ως προς την υποχρέωση αποστολής καταστατικών και τροποποιητικών των εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ & ΕΠΕ) στα Πρωτοδικεία μετά την 3-1-2013..

06.02.2013 | 91
Επιστολή Εποπτικού 91 - Προτάσεις για την βιωσιμότητα

14.03.2013 | -
Aπαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη διαδικαστική αντιμετώπισης διαφόρων θεμάτων Γ.Ε.ΜΗ.

08.04.2013 | 117
Εγκύκλιος-117/2013 Εποπτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση απογραφής των ιδιότυπων μεταφορικών εταιρειών (ΙΜΕ)

08.04.2013 | 118
Εγκύκλιος-118/2013 Εποπτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της "καταγγελίας ως λόγο λύσης προσωπικών εταιρειών" και των "δηλώσεων εξόδου" ομμορύθμων εταίρων από τις προσωπικές εταιρείες.

06.06.2013 | 150
Εγκύκλιος-150/2013 Αντιμετώπιση εταιρειών, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή τους.

18.11.2013 | 253
Επιστολή Εποπτικού 253 - Σχετικά με την αρ.68 επιστολή για την καταβολή των συνδρομών των Επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια

18.02.2014 | 35
Επιστολή Εποπτικού 35 - Διαβίβαση απαντήσεων σε ερωτήματα σχετικά με τη διαδικαστική αντιμετώπισης διαφόρων θεμάτων Γ.Ε.ΜΗ.

14.03.2014 | 51
Επιστολή Εποπτικού 51 - Το έγγραφό σας (α.π. 19703/26-02-2014) με τίτλο "Έγερση απαίτησης εγγραφής των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, μελών του ΞΕΕ, και στα Τοπικά Εμπορικά Επιμελητήρια".

31.03.2014 | 68
Επιστολή Εποπτικού 68 - Απογραφή στο ΓΕΜΗ ΕΠΕ για την οποία έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η λύση και το πέρας της εκκαθάρισης και Καταχώριση μεταγενέστερης Συμβολαιογραφικής Πράξης για τροποποίηση της ημερομηνίας Λύσης και Θέσης της σε εκκαθάριση.

31.03.2014 | 69
Επιστολή Εποπτικού 69 - Καταχώριση στο ΓΕΜΗ τροποποίησης ΕΠΕ, που δεν είχε καταχωρισθεί στο Μητρώο Εταιρειών του Πρωτοδικείου.

31.03.2014 | 70
Επιστολή Εποπτικού 70 - Καταχώριση στο ΓΕΜΗ, Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου μέλους ΟΕ, μετά από αίτημα τρίτου που περιήλθε στην Υπηρεσία σας.

31.03.2014 | 71
Επιστολή Εποπτικού 71 - Σύσταση Ετερορρύθμου Εταιρείας με Ομόρρυθμο Μέλος και διαχειριστή Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και Ετερόρρυθμο Μέλος την μοναδική εταίρο (φυσικό πρόσωπο) της ΙΚΕ.

29.04.2014 | 97
Επιστολή Εποπτικού 97 - Διαβίβαση απαντήσεων σε ερωτήματα σχετικά με τη διαδικαστική αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων Γ.Ε.ΜΗ.

29.04.2014 | 98
Επιστολή Εποπτικού 98 - Μητρώο Προμηθευτών Επιχειρήσεων Πωλήσεων Εξ Αποστάσεως.

11.06.2014 | 139
Επιστολή Εποπτικού 139 - Διαβίβαση απαντήσεων σε ερωτήματα σχετικά με τη διαδικαστική αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων Γ.Ε.ΜΗ.

25.09.2014 | 178
Επιστολή Εποπτικού 178 - Αντιμετώπιση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ εξώδικης δήλωσης αποχώρησης εταίρου, που ήδη είχε κοινοποιηθεί στους λοιπούς εταίρους σε προγενέστερο χρόνο.

25.11.2014 | 232
Επιστολή Εποπτικού 232 - Λύση προσωπικής εταιρείας με καταγγελία και καταχώρηση στο ΓΕΜΗ

10.12.2014 | 247
Επιστολή Εποπτικού 247 - Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με την καταχώρηση καταγγελίας Ετερορρύθμου Εταιρείας.

10.12.2014 | 248
Επιστολή Εποπτικού 248 - Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με την καταχώρηση πράξη διαχειριστή μη εταίρου, για λύση ΕΠΕ, της οποίας έχουν αποβιώσει οι εταίροι.

10.12.2014 | 249
Επιστολή Εποπτικού 249 - Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με την αντιμετώπιση αιτήματος για διαγραφή καταχώρησης τροποποιητικού εταιρείας, μετά από αίτημα εταίρου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν φέρει την υπογραφή του.

10.12.2014 | 250
Επιστολή Εποπτικού 250 - Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με την καταχώρηση τροποποίησης καταστατικού ΙΚΕ.

10.12.2014 | 251
Επιστολή Εποπτικού 251 - Παροχή πληροφοριών σχετικά με το ποια είναι η νόμιμη ημερομηνία υποβολής των πρακτικών με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013.

12.01.2015 | 530
Επιστολή Εποπτικού 530 - Αντιμετώπιση αιτήματος ατομικής επιχείρησης (ελεύθερου επαγγελματία) για διαγραφή της από το ΓΕΜΗ.

12.01.2015 | 578
Επιστολή Εποπτικού 578 - «Αντιμετώπιση αιτήματος χορήγησης πρακτικών Συμβουλίου Εκκαθαριστών ΑΕ, με αίτηση για πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής»

28.01.2015 | 15
Επιστολή Εποπτικού 15 - Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με το "Αν μπορεί ΙΚΕ, με έδρα την Ελλάδα, να καταθέσει το κεφάλαιο σύστασης, σε εταιρικό λογαριασμό της ΙΚΕ σε τράπεζα του εξωτερικού".

28.01.2015 | 16
Επιστολή Εποπτικού 16 - Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με "διπλοεγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ Εταιρείες, με διαφορετικό Αρ. ΓΕΜΗ και διαφορετική Υπηρεσία ΓΕΜΗ που έχουν το ίδιο ΑΦΜ και διαφορετικό Αρ. ΓΕΜΗ".

28.01.2015 | 17
Επιστολή Εποπτικού 17 - Αντιμετώπιση αίτησης, για ανάκληση πράξεων καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.

06.02.2015 | 25
Επιστολή Εποπτικού 25 - Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με την "διαδικαστική εφαρμογή του άρθρου 267 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012)".

06.02.2015 | 26
Επιστολή Εποπτικού 26 - Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με "την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ Αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων".

06.02.2015 | 27
Επιστολή Εποπτικού 27 - Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με την αντιμετώπιση των καταχωρίσεων που αφορούν στην εταιρεία "ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΛΚ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤ. ΣΕΜΠΡΟΣ".

15.02.2015 | 45
Επιστολή Εποπτικού 45 - Διαδικαστική αντιμετώπιση διαφόρων περιπτώσεων.

15.02.2015 | 46
Επιστολή Εποπτικού 46 - Διαδικαστική αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρησης απόφασης εταίρων για ανάκληση διαχειριστή σε ΟΕ, ως και προσωρινής δικαστικής διαταγής για ορισμό διαχειριστή.

15.02.2015 | 47
Επιστολή Εποπτικού 47 - Διαδικαστική αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρησης ή διαγραφής στο ΓΕΜΗ 'διαφόρων επαγγελμάτων / δραστηριοτήτων'.

15.02.2015 | 48
Επιστολή Εποπτικού 48 - Διαδικαστική αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 'λύσης ΕΠΕ που, ενώ συστάθηκε νόμιμα, δεν έκανε έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. και δεν έχει ΑΦΜ'.

18.02.2015 | 54
Επιστολή Εποπτικού 54 - Διαδικαστική αντιμετώπιση αιτήματος 'καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Δικαστικής Απόφασης για διορισμό προσωρινής διοίκησης σε ΑΕ και Πρακτικού ΔΣ για συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα'.

18.02.2015 | 55
Επιστολή Εποπτικού 55 - Διαδικαστική αντιμετώπιση ερωτημάτων σχετικά με ΟΕ.

18.02.2015 | 56
Επιστολή Εποπτικού 56 - Διαδικαστική αντιμετώπιση αιτήματος 'καταχώρησης στο ΓΕΜΗ ιδιωτικού συμφωνητικού μετατροπής ομόρρυθμης εταιρείας σε κοινωνία κληρονόμων'.

14.02.2015 | 65
Επιστολή Εποπτικού 65 - Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με την αντιμετώπιση των καταχωρίσεων που αφορούν στην εταιρεία 'ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΑΙΣΕΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ'.

05.03.2015 | 76
Επιστολή Εποπτικού 76 - Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με τη 'Δυνατότητα μετατροπής Κοινωνίας Αστικού Δικαίου σε Ο.Ε.'.

05.03.2015 | 77
Επιστολή Εποπτικού 77 - Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με τον 'Τρόπο επανακαταχώρισης πρακτικού ΓΣ, το οποίο επανυποβλήθηκε, ως ορθή επανάληψη και διορθωμένο, μόνο ως προς τη μία, εκ των δύο αποφάσεων, που είχαν καταχωρισθεί'.

05.03.2015 | 78
Επιστολή Εποπτικού 78 - Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με την αντιμετώπιση των καταχωρίσεων που αφορούν στην εταιρεία 'ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ'.

05.03.2015 | 79
Επιστολή Εποπτικού 79 - Αντιμετώπιση ερωτημάτων σχετικά με: α) 'Τη δυνατότητα μετατροπής Συμπλοιοκτησίας σε ΙΚΕ' και β) 'Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν (για καταχώριση στη μερίδα των, κατά νομική μορφή, υπόχρεων στο ΓΕΜΗ), οι αλλοδαποί πολίτες τρίτων (εκτός ΕΕ) χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια διαμονής και να ασκήσουν μία εκ των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Ν4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/01.04.2014)'.

05.03.2015 | 80
Επιστολή Εποπτικού 80 - Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με την 'καταχώρηση Συμβολαιογραφικής πράξης 5874/23-12-2014 περί μετατροπής ΕΠΕ σε ΙΚΕ και με κεφάλαιο 553.500 ευρώ, (που προκύπτει από έκθεση εκτίμησης, η οποία έγινε στοιχεία ισολογισμού της 31-12-2013), ενώ είχε ήδη καταχωρηθεί στη μερίδα της ΕΠΕ η προγενέστερη Συμβολαιογραφική πράξη 5873/19-12-2014 με την οποία είχε ήδη αυξηθεί το κεφάλαιο της ΕΠΕ σε 655.500 ευρώ, η οποία δεν λήφθηκε υπόψη στο μεταγενέστρο συμβόλαιο της μετατροπής'.

13.03.2015 | 100
Επιστολή Εποπτικού 100 - Καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ για την εταιρία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΛΛΑΣ ΟΕ»

01.04.2015 | 140
Επιστολή Εποπτικού 140 - Καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. για την εταιρεία με την επωνυμία 'NOVA WOOD ΕΠΕ'.

07.04.2015 | 152
Επιστολή Εποπτικού 152 - 1. Δημοσίευση τροποποίησης καταστατικού ΕΠΕ μετά τη δημοσίευση της λήξης εκκαθάρισης και 2. Λύση της 'ΗΦΑΙΣΤΟΣ Μον. ΕΠΕ'.

20.04.2015 | 166
Επιστολή Εποπτικού 166 - Διαδικαστική αντιμετώπιση αιτήματος 'καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ Ισολογισμών ΑΕ για τους οποίους δίδεται Έγκριση δημοσίευσης από την αρμόδια Υπηρεσία ΑΕ της Περιφέρειας, με παρατηρήσεις'.

20.04.2015 | 167
Επιστολή Εποπτικού 167 - Κόστος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Εξωδίκων Δηλώσεων Εκούσιας αποχώρησης ή παραίτησης.

20.04.2015 | 168
Επιστολή Εποπτικού 168 - Διαδικαστική αντιμετώπιση αιτήματος καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ στοιχείων απογραφής και δικαστικών αποφάσεων για ακύρωση τροποποιήσεων της ετερόρρυθμης εταιρείας (με ομόρρυθμο μέλος τον κ. Παντελή Ζέρη και ετερόρρυθμο μέλος την κ. Γεωργία Πήλιου).

20.04.2015 | 169
Επιστολή Εποπτικού 169 - Διευκρινήσεις για το (υπ. αριθμ. 25130/5.3.2015) έγγραφο της Δ/νσης Εταιρειών & ΓΕΜΗ, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή.

21.04.2015 | 181
Επιστολή Εποπτικού 181 - Αντιμετώπιση αιτήματος διαγραφής της Κοινοπραξίας "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Γ.ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ -ΑΝΑΣΤΥΛΩΤΙΚΗ".

21.04.2015 | 182
Επιστολή Εποπτικού 182 - Επέλευση Αποτελεσμάτων α) Εξώδικης Καταγγελίας για Λύση εταιρίας β) Δήλωση Εξόδου Εταίρου ή Παραίτηση Μέλους ΔΣ και γ) Δικαστικών Αποφάσεων (για λύση Εταιρείας, για αποκλεισμό εταίρου και για διορισμό εκπροσώπου / ων εταιρειών κλπ)".

21.04.2015 | 183
Επιστολή Εποπτικού 183 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, Πρακτικών ΔΣ για την ίδρυση Υποκαταστήματος, ως και τι θεωρείται ως υποκατάστημα.

21.04.2015 | 184
Επιστολή Εποπτικού 184 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ λήσης ΕΠΕ, που δεν έχει απογραφεί και δεν έχει ΑΦΜ.

21.04.2015 | 185
Επιστολή Εποπτικού 185 - Αντιμετώπιση Αιτήματος Αναβίωσης της Εταιρείας "ΧΑΡ. ΜΑΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ" ή καταχώρησης νέας ημερομηνίας λύσης της".

21.04.2015 | 186
Επιστολή Εποπτικού 186 - Καθυστερήσεις ή/και απροθυμία απαντήσεων σε Υπηρεσίες ΓΕΜΗ από Πρωτοδικεία της Χώρας.

22.04.2015 | 221
Επιστολή Εποπτικού 221 - Ερώτημα σχετικά με τη Διαγραφή Διαιτολόγου από τα Μητρώα του Επιμελητηρίου Γρεβενών.

08.05.2015 | 222
Επιστολή Εποπτικού 222 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Λύσης ΟΕ, η οποία δεν έχει συσταθεί νόμιμα και δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα.

08.05.2015 | 223
Επιστολή Εποπτικού 223 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρησης στο ΓΕΜΗ "τροποποιητικού ΟΕ, για αποχώρηση εταίρου και για μεταβίβαση των ποσοστών της εταιρικής συμμετοχής του, στα τέκνα του, το οποίο δεν έχει συνυπογραφεί και από τους άλλους εταίρους, με βάση σχετικό όρο του ισχύοντος καταστατικού".

08.05.2015 | 224
Επιστολή Εποπτικού 224 - Δυνατότητα μετατροπής κοινωνίας αστικού δικαίου σε ΙΚΕ με εφαρμογή των διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου (Ν.Δ.1297/72).

08.05.2015 | 225
Επιστολή Εποπτικού 225 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ και καταβολής των σχετικών τελών ΓΕΜΗ, από εταιρεία η οποία κατέθεσε α) απόφαση για περάτωση των εργασιών πτώχευσης β) απόφαση ΓΣ για λύση και θέση σε εκκαθάριση, γ) ισολογισμούς έναρξης και λήξης εκκαθάρισης και δ) απόφαση ΓΣ για οριστική λύση και διαγραφή μετά το πέρας της εκκαθάρισης.

08.05.2015 | 226
Επιστολή Εποπτικού 226 - Αντιμετώπιση αιτήματος κταχώρησης στο ΓΕΜΗ "της υπ' αριθ. 14000/9-1-2015 συμβολαιογραφικής πράξης για τροποποίηση της λύσης της ΕΠΕ με βάση το από 30-4-2000 αντίγραφο πρακτικό ΓΣ, ενώ είχε ήδη καταχωρηθεί η υπ' αριθ. 2156/1-10-2010 συμβολαιογραφική πράξη λύσης, με βάση το υπ' αριθ. 6/27-9-2010 αντίγραφο πρακτικού ΓΣ".

08.05.2015 | 227
Επιστολή Εποπτικού 227 - Αντιμετώπιση αιτήματος κταχώρησης στο ΓΕΜΗ Λύσης ΕΠΕ, στην οποία συμβάλλονται οι κληρονόμοι θανόντος το 2002 εταίρου, χωρίς να έχει γίνει τροποποίηση του καταστατικού της (για είσοδο των κληρονόμων στη μερίδα του θανόντος).

08.05.2015 | 313
Επιστολή Εποπτικού 313 - Αντιμετώπιση διαφόρων ερωτημάτων

13.05.2015 | 228
Επιστολή Εποπτικού 228 - 1. Λήξη διάρκειας προσωπικών εταιριών και 2. Εκκαθάριση της εταιρίας "ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ".

13.05.2015 | 251
Επιστολή Εποπτικού 251 - Αντιμετώπιση διαφόρων ερωτημάτων.

13.05.2015 | 252
Επιστολή Εποπτικού 252 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρησης στο ΓΕΜΗ "Εξώδικής δήλωσης εταίρου (για μη αυτόματη παράταση και για λύση εταιρίας) που επιδώθηκε στους λοιπούς εταίρους και στην υπηρεσία ΓΕΜΗ εκπρόθεσμα".

13.05.2015 | 253
Επιστολή Εποπτικού 253 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ "της από 8-4-2015 αίτησης για λύση Εταιρίας, που συστάθηκε την 29-01-2015, χωρίς την καταβολή του τέλους τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ".

13.05.2015 | 254
Επιστολή Εποπτικού 254 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ "Ατομικής Επιχείρησης με ΚΑΔ Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου".

22.05.2015 | 206
Επιστολή Εποπτικού 206 - Αντιμετώπιση αιτήματος Ατομικής Επιχείρησης – μέλους σας για μη καταβολή Τέλους Μερίδας για το έτος 2015 ενώ είχε διακόψει την δραστηριότητά του την 31-12-2014.

22.05.2015 | 250
Επιστολή Εποπτικού 250 - Καταχώριση στο ΓΕΜΗ ιδιωτικών συμφωνητικών και τροποποιήσεων αυτών που αφορούν σε κοινωνίες, κοινοπραξίες κλπ.

22.05.2015 | 287
Επιστολή Εποπτικού 287 - Αντιμετώπιση αιτήματος επανακαταχώρισης στο ΓΕΜΗ συμβολαιογραφικής πράξης Μετατροπής ΕΠΕ σε ΕΕ (σε αντικατάσταση καταχωρισθέντος ιδιωτικού συμφωνητικού για τη μετατροπή αυτή).

22.05.2015 | 312
Επιστολή Εποπτικού 312 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης ή μη στο ΓΕΜΗ της γνωστοποίησης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ΑΕ με ΕΠΕ και για καταβολή ή μη τέλους καταχώρισης

03.06.2015 | 276
Επιστολή Εποπτικού 276 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ συμφωνητικού τροποποίησης ΕΠΕ (που δεν είχε καταχωρισθεί στο Πρωτοδικείο Αθήνας και η περίληψή του είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ).

03.06.2015 | 278
Επιστολή Εποπτικού 278 - Αντιμετώπιση αιτήματος και δυνατότητα για επιστροφή τελών ΓΕΜΗ.

03.06.2015 | 279
Επιστολή Εποπτικού 279 - Αντιμετώπιση αιτήματος για ίδρυση ατομικής επιχείρησης στον ίδιο χώρο που είναι εγκατεστημένη ΟΕ η οποία τελεί υπό εκκαθάριση.

03.06.2015 | 280
Επιστολή Εποπτικού 280 - Αντιμετώπιση αιτημάτων για καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ δικ/κων από ΕΠΕ, για την οποία έχει ήδη καταχωρισθεί και ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης και συνεπώς πρέπει να έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ.

03.06.2015 | 285
Επιστολή Εποπτικού 285 - Αντιμετώπιση αιτημάτων α) καταχώρισης στο ΓΕΜΗ των δικ/κων οριστικής λύσης και διαγραφής ΟΕ και β) αναστολής της καταχώρισης αυτής λόγω διαφορών των εταίρων ως προς τη χρήση του Διακριτικού τίτλου της εταιρείας αυτής.

03.06.2015 | 311
Επιστολή Εποπτικού 311 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης ή μη στο ΓΕΜΗ Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης Εταίρων για λύση ΙΚΕ, που δεν φέρει την υπογραφή των εταίρων, αλλά επικύρωση ως ακριβές αντίγραφο από το διαχειριστή

10.06.2015 | 277
Επιστολή Εποπτικού 277 - Έκδοση πιστοποιητικού ιστορικότητας από Επιμελητήριο για μέλος του που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί.

10.06.2015 | 282
Επιστολή Εποπτικού 282 - Αντιμετώπιση ερωτήματος καταχώρισης ή μη στο ΓΕΜΗ «ιδιοκτητών εκμεταλλευτών Δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (τουριστικών λεωφορείων, ΕΔΧ Ταξί κλπ) ή συνεταιρισμών και κοινοπραξιών αυτών, που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς κλπ»

10.06.2015 | 283
Επιστολή Εποπτικού 283 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Σχεδίου Συγχώνευσης ΙΚΕ και Τροποποίησης καταστατικού της απορροφώσας ΙΚΕ.

10.06.2015 | 284
Επιστολή Εποπτικού 284 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ δικαστικής απόφασης για έξοδο εταίρου από ΕΠΕ, ως και της (συνεπεία αυτής) ημερομηνίας εξόδου του εταίρου.

12.06.2015 | 281
Επιστολή Εποπτικού 281 - «Αναβίωση Προσωπικών Εταιριών»

21.06.2015 | 314
Επιστολή Εποπτικού 314 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, της αλλαγής του αριθμού των διαχειριστών ΕΠΕ, μετά από παραίτηση ενός εκ των δύο, μόνο με πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως και όχι με τροποποίηση καταστατικού.

26.06.2015 | 310
Επιστολή Εποπτικού 310 - Οδηγίες χειρισμού καταχώρισης τροποποίησης ΕΠΕ η οποία έγινε με ιδιωτικό συμφωνητικό

06.07.2015 | 309
Επιστολή Εποπτικού 309 - Περί Εγγραφής η οχι στο ΓΕΜΗ Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευών Δήμου Πλατέως

22.07.2015 | 369
Επιστολή Εποπτικού 369 - «Εγγραφή Μ.Κ.Ο. στο Γ.Ε.ΜΗ»

12.08.2015 | 405
Επιστολή Εποπτικού 405 - Καταχώριση Ανάκλησης αναβίωσης εταιρείας «ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ».

12.08.2015 | 407
Επιστολή Εποπτικού 407 - Προσκόμιση ΥΔ από Διαχειριστή ΙΚΕ, για κατάθεση δικ/ κών έκδοσης άδειας διαμονής ειδικού σκοπού.

12.08.2015 | 410
Επιστολή Εποπτικού 410 - Καθορισμός Αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ και καταχώριση μεταβολής στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου.

12.08.2015 | 411
Επιστολή Εποπτικού 411 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ δικαστικής απόφασης και Εξωδίκων Δηλώσεων – Αιτήσεων.

18.08.2015 | 370
Επιστολή Εποπτικού 370 - Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με τη δυνατότητα μετατροπής Ομόρρυθμης Εταιρείας (φαρμακείο) σε Ετερόρρυθμη Εταιρεία (κληρονομικό φαρμακείο).

25.08.2015 | 383
Επιστολή Εποπτικού 383 - Καταχώριση στο ΓΕΜΗ για την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΑΚΜΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΕ"

01.09.2015 | 409
Επιστολή Εποπτικού 409 - Αντιμετώπιση Ενστάσεων Ατομικών Επιχειρήσεων – Μελών σας για την υποχρεωτική καταχώριση των στο ΓΕΜΗ.

04.09.2015 | 412
Επιστολή Εποπτικού 412 - Καταχώριση Ακύρωσης Λύσης και τελικού ισολογισμού ΕΠΕ

07.09.2015 | 408
Επιστολή Εποπτικού 408 - Αντιμετώπιση Θέματος ύπαρξης παρεμφερούς Διακριτικού Τίτλου, με αυτόν της ΜΕΠΕ που συστήσατε ως Υ.Μ.Σ.

14.09.2015 | 413
Επιστολή Εποπτικού 413 - Σχετικά με Ομόρρυθμη Εταιρεία (θάνατος ομόρρυθμου εταίρου).

16.09.2015 | 425
Επιστολή Εποπτικού 425 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ μετά από έλεγχο της απογραφής, της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΖΛΑΚΙΟΥ ΟΕ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 041962606000.

16.09.2015 | 426
Επιστολή Εποπτικού 426 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης καταστατικού της εταιρίας «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ 71721720000.

16.09.2015 | 438
Επιστολή Εποπτικού 438 - Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με διόρθωση άρθρου αρχικού καταστατικού εταιρίας με την επωνυμία ΄ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ Β-ΠΕΤΡΙΔΗΣ Σ.

16.09.2015 | 439
Επιστολή Εποπτικού 439 - Διαδικαστική Αντιμετώπιση για την Καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. Εξώδικης Δήλωσης Εταίρου της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΑΡΟΥΔΑ & ΣΙΑ ΟΕ» για την Θέση της σε Καθεστώς Λύσης-Εκκαθάρισης.

17.09.2015 | 440
Επιστολή Εποπτικού 440 - Αυτοματοποίηση της απόδοσης ΚΑΚ και της ανάρτησης σχετικής ανακοίνωσης στο πεδίο Δημοσιότητα του Πληροφοριακού Συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ.

23.09.2015 | 441
Επιστολή Εποπτικού 441 - Ενιαία Αντιμετώπιση της καταχώρισης στο ΓΕΜΗ των Οικονομικών καταστάσεων ΕΠΕ και ΙΚΕ.

28.09.2015 | 455
Επιστολή Εποπτικού 455 - «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, τροποποίησης καταστατικού ΟΕ»

28.09.2015 | 456
Επιστολή Εποπτικού 456 - «Ερώτημα σχετικά με την Διαδικασία καταχώρισης Πράξεων & Στοιχείων Αστικών Πιστωτικών Συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ.»

28.09.2015 | 457
Επιστολή Εποπτικού 457 - «ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

29.09.2015 | 458
Επιστολή Εποπτικού 458 - «Ερωτήματα»

29.09.2015 | 459
Επιστολή Εποπτικού 459 - Εκούσια Αποχώρηση εταίρου ΙΚΕ.

29.09.2015 | 460
Επιστολή Εποπτικού 460 - «Λήξη διάρκειας και αναβίωση εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΕ».

30.09.2015 | 473
Επιστολή Εποπτικού 473 - «Αντιμετώπιση Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, αιτήσεως "περί μη προβολής αντιρρήσεων από δανειστή ή δανειστές, για μετατροπή ΟΕ σε ΙΚΕ", η οποία (αίτηση) υποβλήθηκε από την ΙΚΕ μετά την παρέλευση μηνός (από την καταχώριση της μετατροπής)».

30.09.2015 | 474
Επιστολή Εποπτικού 474 - « Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του Αποδεικτικού Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης από τις ατομικές επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητα τους (π.χ. την 1-7-2015) και έχουν διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, πριν την προθεσμία Υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης».

30.09.2015 | 476
Επιστολή Εποπτικού 476 - «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης καταστατικού Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, χωρίς θεώρηση από την Υπηρεσία Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., λόγω οφειλών του εταίρου στο ΟΑΕΕ».

14.10.2015 | 343
Επιστολή Εποπτικού 343 - Αντιμετώπιση Αιτήματος Διαγραφής της Κοινοπραξίας ''ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Γ.ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ – ΑΝΑΣΤΥΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ’’.

04.11.2015 | 468
Επιστολή Εποπτικού 468 - «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Πράξης για πώληση των μεριδίων εταίρου ΕΠΕ (με διαλυτική αίρεση της εξόφλησης του τιμήματος) και για είσοδο και έξοδο εταίρου, χωρίς Πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της»

04.11.2015 | 495
Επιστολή Εποπτικού 495 - Εγγραφή στο ΓΕΜΗ Ατομικής Επιχείρησης με αντικείμενο ‘’παροχή υπηρεσιών δασολόγου, συντήρησης και κατασκευής έργων πράσινου’’, η οποία απασχολεί και προσωπικό.

04.11.2015 | 498
Επιστολή Εποπτικού 498 - Εγγραφή στο ΓΕΜΗ της Αλλοδαπής Μη Κερδοσκοπικής – Μη Κυβερνητικής Εταιρείας με επωνυμία «Samaritan’s Purse».

04.11.2015 | 509
Επιστολή Εποπτικού 509 - «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης σύστασης Ελληνικής Ετερόρρυθμης Εταιρείας, της οποίας εταίροι (ομόρρυθμος και ετερόρρυθμος) είναι αντίστοιχα δύο νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής»

19.11.2015 | 532
Επιστολή Εποπτικού 532 - «Αντιμετώπιση αιτήματος για τον τρόπο που θα λυθεί οριστικά (και θα διαγραφεί από το ΓΕΜΗ) ΕΠΕ, της οποίας έληξε η διάρκεια και της οποίας ο μοναδικός εκκαθαριστής απεβίωσε.»

19.11.2015 | 533
Επιστολή Εποπτικού 533 - Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ συμφωνητικών τροποποίησης ΕΠΕ (που δεν είχαν καταχωρισθεί στο Πρωτοδικείο Αθήνας και η περίληψή των είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ).

19.11.2015 | 534
Επιστολή Εποπτικού 534 - «Ερώτημα σας για την αποδοχή ή μη μισθωτηρίου, που μισθώθηκε από τον ομόρρυθμο εταίρο για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα της υπό σύσταση ΟΕ και που υποβλήθηκε ως δικαιολογητικό σύστασης της Ομόρρυθμης Εταιρείας.»

19.11.2015 | 535
Επιστολή Εποπτικού 535 - «Αντιμετώπιση αιτημάτων καταχώρισης στοιχείων της εταιρείας ''ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗ ΑΦΟΙ ΕΠΕ’’, για τα οποία μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε η μη πληρότητα και νομιμότητά τους»

19.11.2015 | 536
Επιστολή Εποπτικού 536 - «Καταχώριση Αγωγής για λύση, εταιρείας που δεν έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ και Αυτεπάγγελτη καταχώριση υπόχρεου απογραφής στο ΓΕΜΗ»

19.11.2015 | 537
Επιστολή Εποπτικού 537 - «Αντιμετώπιση εταιρειών, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή τους (υπάρχουν ακίνητα αδιανέμητα).»

25.11.2015 | 483
Επιστολή Εποπτικού 483 - «Αντιμετώπιση ερωτήματος για τρόπο λύσης ΟΕ (με διαιτησία ή δια της δικαστικής οδού)».

25.11.2015 | 484
Επιστολή Εποπτικού 484 - «Αντιμετώπιση αιτήματος υπαγωγής και εγγραφής ή μη στο ΓΕΜΗ Ατομικών επιχειρήσεων με ΚΑΔ για παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, επεξεργασίας δεδομένων και εκπαίδευσης».

25.11.2015 | 485
Επιστολή Εποπτικού 485 - «Αντιμετώπιση εταιρειών, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή τους (υπάρχουν ακίνητα αδιανέμητα).»

25.11.2015 | 486
Επιστολή Εποπτικού 486 - «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης σε μερίδα ΟΕ (που προήλθε από μετατροπή ΑΕ) ισολογισμού της προηγηθείσας χρήσης ως ΑΕ»

25.11.2015 | 487
Επιστολή Εποπτικού 487 - «Ερωτήματα σας α) για τον Υπογραφής των ανακοινώσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και β) για τον χρόνο υλοποίησης από την ΚΥ ΓΕΜΗ της απόφασής μας (α.π. 440/17-09-2015)»

25.11.2015 | 488
Επιστολή Εποπτικού 488 - «Δυνατότητα δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης καταστατικού κοινωνίας και τρόπος αντιμετώπισης των Κοινωνιών Αστικού Δικαίου, των Κοινωνιών Κληρονομικού Δικαίου και των Αστικών μη Κερδοσκοπικών εταιρειών οικονομικού σκοπού»

25.11.2015 | 490
Επιστολή Εποπτικού 490 - «Ερώτημα για την εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Ο.Ε»

25.11.2015 | 491
Επιστολή Εποπτικού 491 - «Αντιμετώπιση ερωτήματος για υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμών κλπ κεφαλαιουχικών εταιρειών μετά την 31-12-2015»

25.11.2015 | 521
Επιστολή Εποπτικού 521 - Αντιμετώπιση Καταχώρισης λύσης ΕΕ, λόγω θανάτου Ετερόρρυθμου εταίρου και δηλώσεων μη εισόδου των κληρονόμων του θανόντος.

25.11.2015 | 572
Επιστολή Εποπτικού 572 - «Αντιμετώπιση αιτημάτων α) Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της διαγραφής των Ατομικών επιχειρήσεων ΤΑΞΙ και της επιστροφής των σχετικών τελών και β) Εγγραφής ή μη στο ΓΕΜΗ Ατομικών επιχειρήσεων με ΚΑΔ για εγκαταστάσεις (ηλεκτρολόγου, θέρμανσης και κλιματισμού) και για κατασκευές συστημάτων (άρδευσης, ύδρευσης) μονάδων επεξεργασίας νερού και μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων».

02.12.2015 | 540
Επιστολή Εποπτικού 540 - «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας»

02.12.2015 | 554
Επιστολή Εποπτικού 554 - «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης εισόδου κληρονόμων θανόντος Ομορρύθμου Εταίρου στη μερίδα Προσωπικών εταιρειών»

02.12.2015 | 555
Επιστολή Εποπτικού 555 - «Παροχή διευκρινίσεων, επί της επιστολής του ΕΣ α.π 534/19-11-2015 και σχετικά με τα μισθωτήρια που υποβάλλονται στις ΥΜΣ κατά τη σύσταση των εταιρειών».

02.12.2015 | 556
Επιστολή Εποπτικού 556 - «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης τροποποιητικού εξόδου εταίρων σε ΕΕ, που υπογράφηκε με πληρεξούσιο και ως αυτοσύμβαση κατ’άρθρο 235 ΑΚ».

18.12.2015 | 590
Επιστολή Εποπτικού 590 - Δυνατότητα μεταφοράς Χρέωσης και είσπραξης «Τελών Τήρησης Μερίδας Γ.Ε.ΜΗ.» σε επόμενο έτος.

12.01.2016 | 04
Επιστολή Εποπτικού 04 - «Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με Καταγγελία ΟΕ, που έγινε ενώ δεν προβλέπεται στο καταστατικό και που καταχωρίσθηκε την 4-1-2013 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.»

12.01.2016 | 05
Επιστολή Εποπτικού 05 - «Ερωτήματα σχετικά α) με την καταβολή τελών τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ από επιχειρήσεις που διαγράφονται από το ΓΕΜΗ (διακόπτουν τη δραστηριότητά τους οι Ατομικές ή λύονται και περατώνουν την εκκαθάρισή τους οι εταιρικές) μέσα στο 2016 ή μέχρι 31-12-2015 και β) με τον έλεγχο για την υποβολή ή μη για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης για τις Ατομικές επιχειρήσεις και τις Προσωπικές εταιρείες κλπ.»

12.01.2016 | 06
Επιστολή Εποπτικού 06 - «Ερωτήματα σχετικά με Θεώρηση ή μη από Δ.Ο.Υ., των δικαιολογητικών για μεταφορά Υποκαταστήματος αλλοδαπής ΕΠΕ σε άλλο Δήμο ή/και σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα»

12.01.2016 | 11
Επιστολή Εποπτικού 11 - «Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με αντικατάσταση εκκαθαριστών που ορίσθηκαν με Δικαστική απόφαση , μόνο με μεταγενέστερη απόφαση των Εταίρων»

12.01.2016 | 515
Επιστολή Εποπτικού 515 - «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης τροποποιητικού σε ΟΕ, ενώ είχε ήδη καταχωρισθεί μεταγενέστερη τροποποίηση.»

12.01.2016 | 564
Επιστολή Εποπτικού 564 - Σε απάντηση της υπ΄αριθμ. πρωτ 11171/23.11.2015 επιστολής, (αρ. πρωτ. ΕΣ 564) η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού συμβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ. έχει ως εξής.

12.01.2016 | 601
Επιστολή Εποπτικού 601 - «Αντιμετώπιση αιτήματος σχετικά με μεταφορά έδρας ΟΕ, χωρίς τροποποίηση καταστατικού»

21.01.2016 | 548
Επιστολή Εποπτικού 548 - «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης λύσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που δεν έχει δημοσιεύσει τη σύστασή της στο ΦΕΚ και δεν έχει απογραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ»

21.01.2016 | 574
Επιστολή Εποπτικού 574 - Αντιμετώπιση αιτήματος αναβίωσης ΕΠΕ, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή της (υπάρχει αδιανέμητο το κατοχυρωμένο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας).

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ " ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

19.04.2011 | Φ3/30/34645
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε.

27.07.2012 | Φ3/92/94533
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. σχετικά με τις ΙΚΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

08.04.2011 | 1081
Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών

31.01.2012 | 1032
ΠΟΛ 1032-2012 - Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενων Φαρμακείων

24.03.2014 | 1084
ΠΟΛ 1084-2014 - Παροχή πληροφοριών ως προς την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης μεταβολής για τη λύση και θέση σε εκκαθάριση κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

05.02.2013 | 216
ΦΕΚ-216/2013 - Προτυποποιημένα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ

05.02.2013 | 216
Προτυποποιημένα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ σε επεξεργάσιμη μορφή

14.03.2013 | -
Υπόδειγμα αίτησης καταχώρησης ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας