ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε : 01/06/2022

13.10.2022| Αριθ. Πρωτ.:96618
ΦΕΚ-Β 5290/2022 Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ. - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 44070/28.4.2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2226).

11.07.2022| ΦΕΚ- Β' 3647/2022
Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα.

28.04.2022 | Αριθ. Πρωτ.: 44070 Αντικαταστάθηκε με την Υ.Α. 96618/13.10.2022

18.11.2020 | ΦΕΚ-5166/2020
ΦΕΚ-5160/2020 Αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ και δειγματολειπτικός έλεγχος του άρθρου 102 του ν.4635/2019

20.10.2020 | ΦΕΚ-4619
ΦΕΚ-4619/2020 Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ.

19.02.2020 | ΦΕΚ-491/2020
ΦΕΚ-491/2020 Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.

19.10.2020 | ΦΕΚ-4606/2020
ΦΕΚ-4606/2020 Σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

 

15.10.2014 | K2-4946 | ΑΔΑ: 660ΝΦ-7ΛΦ
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών & συνοδευτικών εγγράφων από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. & διαχείρισης αυτών. Καθορισμός του ύψους & της διαδικασίας, των όρων είσπραξης & απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας του ελέγχου τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων & στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ.

24.12.2014 | 77375
Οδηγίες εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης Κ2-4946/2014 (ΦΕΚ 2919 Β’) ως προς τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στο γενικό εμπορικό μητρώο..

30.12.2014 | ΚΥΑ-79752 | ΑΔΑ: 7HEΔΦ-ΞΣ6
Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος, τη διαδικασία, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους είσπραξης και απόδοσης των αναταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ., την κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, τη διαχείριση αυτών, το ποσοστό από αυτά, που διατίθεται για την κάλυψη των ελαχίστων δαπανών λειτουργίας της Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ., των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κάθε Επιμελητηρίου και του Εποπτικού Συμβουλίου αυτού, τα παραστατικά καταβολής, τη διαδικασία ελέγχου τους, τον τρόπο έκδοσης, θεώρησης & υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη η ηλεκτρονική μορφή, τα ελάχιστα καταχωριζόμενα στοιχεία των υπόχρεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. κάθε χρόνο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

30.12.2014 | ΚΥΑ-79760
Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης Κ2-4946/15-10-2014(ΦΕΚ Β’ 2919)

 

05.02.2013 | 216
ΦΕΚ-216/2013 Προτυποποιημένα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ

03.05.2012 | Κ1-1136
YA Κ1-1136 - Τροποποίηση της απόφασης Κ1-941 οικ./2012 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο»

23.03.2011 | K1-802
ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011 - Kαθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών

24.05.2011 | Κ1-1259
KYA Κ1-1259 Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

30.04.2012 | Κ1-884
YA Κ1-884 - Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων

03.05.2012 | Κ1-941
YA Κ1-941 - Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

14.12.2006 | K1-2534
YA Κ1-2534 - Κριτήρια ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και κατάταξη αυτών ανά Επιμελητήριο ή ανά Τμήματα Επιμελητηρίων