ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δημοσιεύθηκε : 01/11/2016

Στο Τμήμα Α’ Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών και Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για τις καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και αντιγράφων :

α) των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, που λειτουργεί στην Ελλάδα και δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Β’
β) των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών
γ) των ευρωπαϊκών εταιρειών, που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, που λειτουργεί στην Ελλάδα
δ) κάθε άλλης μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας, οσάκις ρητά προβλέπεται από διάταξη Νόμου

Επίσης από το Τμήμα Α’ γίνονται οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. των διασυνοριακών συγχωνεύσεων κεφαλαιουχικών εταιρειών εξαιρουμένων των διασυνοριακών συγχωνεύσεων των εταιρειών που εποπτεύονται από το Τμήμα Β’.

Στοιχεία Επικοινωνίας του Τμήματος Α’ της Δ/νσης Εταιρειών & ΓΕΜΗ : τηλ. 213-15 14 525, 213-15 14 383
Fax 210-38 38 981