Τελευταία Νέα - Ανακοινώσεις

Έγγραφο υπ. αρ. 24749/20-03-2023: “Διαδικασία εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ατομικών επιχειρήσεων με κύριο ΚΑΔ μη εμπορικό και δευτερεύων ή ΚΑΔ υποκαταστήματος εμπορικό”

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αρ. 25221 / 20-03-2023: “Διευκρίνιση για την υπαγωγή των επαγγελματιών αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών στη δράση Μεταφορικό Ισοδύναμο” (ΑΔΑ: ΨΑΨΔ46ΜΤΛΡ-ΓΨΥ).

Έγγραφο υπ. αρ. 17643/23-02- 2023: “Εγγραφή υποκαταστημάτων ημεδαπής εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.”

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αρ. 16702/22-02-2023: “Διευκρινίσεις σχετικά με υποχρέωση εγγραφής των Αστικών Εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.” (ΑΔΑ: ΨΓΟΛ46ΜΤΛΡ-Α5Σ)

Εγκύκλιος 103399/2022: “Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)”

1 2 3 4 5 8