Τελευταία Νέα - Ανακοινώσεις

Απόφαση Α.1151/2023. Αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τις μεταβολές των στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, που καταχωρίζονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων αυτών. (ΦΕΚ Β 5913/10-10-2023)

ΚΥΑ 86726/2023 “Κανόνες και διαδικασίες για την επιγραμμική καταχώριση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας με έδρα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.” (ΦΕΚ Β’ 5811/04/10/2023)

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αριθμ. 69129/31-07-2023: “Διευκρινήσεις σχετικά με την αναζήτηση τελών Γ.Ε.ΜΗ. και επιμελητηριακών τελών από υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.” (ΑΔΑ: 6ΩΧΟ46ΝΛΣΞ-0ΕΑ)

Εγκύκλιος Οδηγία υπ. αρ. 41913 / 05-05-2023: “Διαγραφή Αγροτικών Συνεταιρισμών από το Γ.Ε.ΜΗ.” (ΑΔΑ: ΨΕΨ846ΜΤΛΡ-Ζ5Ο)

Ενημέρωση υπ. αρ. 30490 / 31-03-2023 σχετικά με τις αλλαγές στις Ενεργειακές Κοινότητες

1 2 3 4 8