Αποτελέσματα για την ετικέτα: “Υ.Γ.Ε.ΜΗ.”

ΥΑ 99947“Τροποποίηση του άρθρου 3 και κατάργηση των άρθρων 6 και 7 της υπ’ αρ. 38848/14-04-2020 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) πλήρους απασχόλησης στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) (Β’ 1608)” (ΦΕΚ Β’4343/20-09-2021)

ΥΑ 45725/2021:Τροποποίηση της υπ’ αρ. 38848/14-4-2020 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) πλήρους απασχόλησης στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 1608) (ΦΕΚ Β’ 1706/26-04-2021).

ΥΑ 38848/2020: “Σύσταση οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργάτη-δικηγόρου) πλήρους απασχόλησης στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)” (ΦΕΚ Β’ 1608/27-04-2020)