Επέκταση λειτουργίας ΥΜΣ για επιγραμμική καταχώριση Υποκαταστημάτων αλλοδαπής

Σας ενημερώνουμε ότι τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η επιγραμμική (online) καταχώριση στο ΓΕΜΗ υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας με έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα αυτή υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην διαδικασία καταχώρησης υποκαταστημάτων τους στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα έγγραφα και να ολοκληρώνουν τη διαδικασία εγκατάστασης του υποκαταστήματός τους εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά.

Η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας e-Υ.Μ.Σ. (https://eyms.businessportal.gr/).

Προηγούμενο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΜΚΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 43302 ΨΕ9Ξ46ΝΛΣΞ-ΠΣΣ «Οδηγίες – Διευκρινίσεις σχετικά με τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 784 Α.Κ. και συγκεκριμένα: α) την υποχρέωσή τους να εναρμονίσουν το καταστατικό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (Α’ 86), β) το αρμόδιο Μητρώο εγγραφής τους προκειμένου να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, και γ) τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύστασης Αστικής Εταιρείας του άρθρου 784 Α.Κ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της e- ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr/)»