Επέκταση λειτουργίας ΥΜΣ για Αστική Εταιρεία, η Κοινοπραξία και η Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μίας Στάσης για την ίδρυση εταιρειών επεκτείνεται.

Από σήμερα μπορούν να συσταθούν ηλεκτρονικά η Αστική Εταιρεία, η Κοινοπραξία και η Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία.

Η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας e-Υ.Μ.Σ. (https://eyms.businessportal.gr/) καθώς και στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων.

Προηγούμενο Επέκταση λειτουργίας ΥΜΣ για επιγραμμική καταχώριση Υποκαταστημάτων αλλοδαπής