Υπηρεσίες μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Για τη σύσταση εταιρειών ορίζονται, κατά περίπτωση:

α) η Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, για τη σύσταση των εταιρειών:
αα) δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια της περ. ιβ) του άρθρου 2 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), ήτοι: πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, «δημόσιες επιχειρήσεις»,
αβ) που προβλέπονται ρητά από διάταξη νόμου και δεν απαιτούν προηγούμενη έγκριση από δημόσια αρχή.

β) η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη σύσταση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, των Συνεταιρισμών Εργαζομένων και των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης,

γ) οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων της περ. β) της παρ.2 του άρθρου 20, για τη σύσταση εταιρείας που πραγματοποιείται με πρότυπο καταστατικό ή πρότυπο κασταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13, ανεξάρτητα από τον τόπο της έδρας ή της εγκατάστασης της εταιρείας και

δ) οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι που έχουν εξουσιοδοτηθεί να λειτουργούν ως Υ.Μ.Σ. και έχουν ενταχθεί στο μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Υ.Μ.Σ. για τη σύσταση εταιρείας που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου

Η  e-Υ.Μ.Σ. είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία εφόσον δεν προβλέπεται σύσταση με τήρηση του τύπου του συμβολαιογραφικού εγγράφου ή διοικητικός έλεγχος και εφόσον γίνει χρήση του πρότυπου καταστατικού ή του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο (Θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4441/2016. Ισχύον νόμος: ν. 4919/2022).

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μπορούν να συσταθούν oμόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ), ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) καθώς και ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ).

Για την έναρξη Ατομικής Επιχείρησης επισκεφθείτε : Έναρξη ατομικής επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.