Πιστοποιητικά / Αντίγραφα

Παρεχόμενες Υπηρεσίες   Πιστοποιητικά / Αντίγραφα

Με τη νέα αυτή Υπηρεσία τόσο η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αποσπασμάτων και αντιγράφων πράξεων και στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στο ΓΕΜΗ όσο και η έκδοση αυτών γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Η Υπηρεσία αυτή υλοποιήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 όπως ισχύει και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ2-4946/2014.

Βάσει αυτών των διατάξεων, κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει ένα πιστοποιητικό ή αντίγραφο πράξης ή στοιχείου καταχωρισμένου στο ΓΕΜΗ θα διεκπεραιώνει τη συνολική διαδικασία υποβολής του σχετικού αιτήματος, συμπεριλαμβανομένης και της πληρωμής των σχετικών τελών, μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος και με ειδικούς κωδικούς χρήστη και πρόσβασης στο σύστημα του ΓΕΜΗ, που θα εκδίδονται και θα χορηγούνται από τη Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Σημειώνουμε ότι η υπηρεσία αυτή θα είναι διαθέσιμη στον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για κάποιο πιστοποιητικό, ανεξαρτήτως αν ο ίδιος είναι εγγεγραμμένος στο ΓΕΜΗ ή όχι.

Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αντιγράφων και αποσπασμάτων θα ολοκληρώνεται από την κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ και το αιτηθέν πιστοποιητικό ή αντίγραφο θα εκδίδεται ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή.

Για όλα τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά τα παρακάτω πιστοποιητικά:


Πιστοποιητικά για νομικό πρόσωπο

  • Γενικό Πιστοποιητικό

  • Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας

  • Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης

  • Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης

  • Άλλο (ελεύθερης μορφής)

Τα ακόλουθα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά για τα φυσικά πρόσωπα που είναι υποχρεωμένα να εγγραφούν στο ΓΕΜΗ:


Πιστοποιητικά για φυσικό πρόσωπο

  • Γενικό Πιστοποιητικό

  • Άλλο (ελεύθερης μορφής)