Θέλω να ελέγξω την διαθεσιμότητα Επωνυμίας / Διακριτικού Τίτλου

Για να ελέγξετε τις διαθέσιμες επωνυμίες ή/και διακριτικούς τίτλους που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για την επιχείρησή σας θα πρέπει να μεταβείτε στην e-ΥΜΣ στην ενότητα ελέγχου διαθέσιμης Επωνυμίας/Διακριτικού Τίτλου. 

Αφού επιλέξετε την νομική μορφή που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να εισάγετε την επιθυμητή επωνυμία ή/και Διακριτικό Τίτλο και να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα διαθεσιμότητας. 

Επιπλέον των παραπάνω – μπορείτε να:

  • ελέγξετε αν βάσει ΚΑΔ μια επιχείρηση ασκεί εμπορική δραστηριότητα και συνεπώς είναι υπόχρεη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
  • ελέγξετε τους ΚΑΔ που υποστηρίζονται κατά την σύσταση στην Υ.Μ.Σ. 
  • πραγματοποιήσετε αυτόματο υπολογισμό κόστους σύστασης μέσω Υ.Μ.Σ..