Δημοσιότητα

Παρεχόμενες Υπηρεσίες   Δημοσιότητα

Εμπορική Δημοσιότητα ( Άρθρο 92) – Καταγραφή όλων των πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ,
για τους κυριότερους νομικούς τύπους.

Η δημοσιότητα πραγματοποιείται με την εγγραφή ή την καταχώρηση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ των πράξεων και των δεδομένων των υπόχρεων, την ταυτόχρονη δημοσίευση των πράξεων αυτών στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ είτε εν συνόλω, είτε εν μέρει των πράξεων που απαιτούν υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας.

Συστατική δημοσιότητα ( Άρθρο 93):

Η δημοσίευση των πράξεων των ν.π είναι υποχρεωτική προκειμένου να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, να επέλθει η τροποποίηση του καταστατικού, να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση, διάσπαση, ή μετατροπή σε άλλο εταιρικό μετασχηματισμό με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4601/2019 ή άλλου ειδικότερου νόμου, να επέλθει λύση της εταιρείας μετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοσης σχετικής διοικητικής πράξης, η εκκαθάριση ή αναβίωση της εκκαθάρισης της εταιρείας, ή αναβίωση του Ν.Π, να επέλθει η απώλεια της νομικής προσωπικότητας με την καταχώριση της διαγραφής του υπόχρεου.

Έννομη Συνέπεια Δημοσιότητας (Άρθρο 94)

Μη αντιτάξιμο έννομων συνεπειών

Τα πρόσωπα του άρθρου 86 δεν μπορούν να προβάλουν στους τρίτους στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας εκτός και αν αποδείξουν πως οι τρίτοι γνώριζαν, ως εκ τούτου τίθεται μαχητό τεκμήριο υπέρ των φ.π και ν.π.

Σε περίπτωση δε ασυμφωνίας μεταξύ του δημοσιευμένου κειμένου και στοιχείων και πράξεων που επικαλούνται τα φ.π ή ν.π υπερισχύει το δημοσιευμένο κείμενο, δίδοντας και πάλι την δυνατότητα να το ανατρέψουν αποδεικνύοντας την γνώση των τρίτων.

Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ της ημερομηνίας δημοσίευσης και της ημερομηνίας καταχώρησης για τις αποσβεστικές προθεσμίες λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία δημοσίευσης και όχι η ημερομηνία καταχώρησης των πράξεων, στα πλαίσια της τήρησης και της κάλυψης της αρχής της δημοσιότητας.

Μέσω της εφαρμογής Δημοσιότητα ΓΕΜΗ υλοποιούνται δωρεάν αναζητήσεις με κριτήρια όπως:

  • Νομική μορφή
  • Κατάσταση επιχείρησης
  • Στοιχεία έδρας επιχείρησης όπως ΤΚ, Πόλη, Νομό και Περιφέρεια
  • Στοιχεία δραστηριότητας προσδιορίζοντας έναν ή περισσότερους ΚΑΔ. – με ιεραρχική οργάνωση περισσότερων του ενός επιπέδων
  • Εύρος Ημερομηνίας σύστασης, κλεισίματος και έκδοσης ΚΑΚ
  • Αρμόδιας ΤΥ ΓΕΜΗ
  • Λεκτικό που έξυπνα κάνει αναζήτηση σε Επωνυμίες και Διακριτικούς Τίτλους, ανεξαρτήτως ορθογραφίας και χρήσης ή μη λατινικών χαρακτήρων
  • Στοιχεία επικοινωνίας