Αρμόδιες υπηρεσίες για τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ.

Παρακάτω μπορείτε να ανατρέξετε στις υπεύθυνες αρχές δημόσιας διοίκησης και λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ.

1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1. Η λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ., της Υ.Μ.Σ. και των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μέσω της Διεύθυνσης Εταιρειών. Αρμόδια τμήματα:
  α) Θεσμικών Ρυθμίσεων Εταιρειών,
  β) Γενικού Εμπορικού Μητρώου, Υπηρεσιών μιας Στάσης (ΓΕΜΗ-ΥΜΣ).

2. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού αφορά ιδίως:
  α) στη μέριμνα για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και των διατάξεων του εταιρικού δικαίου από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,
  β) στη συμμόρφωση του Γ.Ε.ΜΗ. με τους κανόνες του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς και τα εμπορικά μητρώα των κρατών μελών,
  γ) στην εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών και στην έγκριση της προκήρυξης έργων πληροφορικής για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,
  δ) στον έλεγχο της υλοποίησης της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. με άλλα μητρώα του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, του εσωτερικού και του εξωτερικού,
  ε) στη λογιστική παρακολούθηση και στον έλεγχο της είσπραξης και κατανομής των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 49, καθώς και των εξόδων για τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. των επιμελητηρίων και στη διενέργεια σχετικού διαχειριστικού ελέγχου και
  στ) στον έλεγχο των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων, που προβλέπονται στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 20, ως προς την τήρηση του άρθρου 6, περί πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και των παρ. 6 και 7 του
άρθρου 20, περί στελέχωσης των Υ.ΓΕ.Μ.Η

Η Διεύθυνση Εταιρειών αποτελεί υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/2022 (Α’ 15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

Δείτε περισσότερα εδώ

2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργεί στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και είναι αρμόδια για την τεχνολογική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων του Γ.Ε.ΜΗ., και συγκεκριμένα για:

 

α) την οργάνωση και εποπτεία της βάσης ή των βάσεων δεδομένων που συναπαρτίζουν το Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
β) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, του δικτύου και του εν γένει εξοπλισμού και λογισμικού που εξυπηρετούν τη βάση δεδομένων,
γ) τη διαπίστευση των νομιμοποιούμενων, προς καταχώρηση, προσώπων και τη διαρκή προσβασιμότητα της βάσης δεδομένων από νομιμοποιούμενα πρόσωπα,
δ) την άμεση και, κατά χρονική ακολουθία, λήψη και την αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζονται
ε) τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδομένων
στ) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. στο ευρωπαϊκό σύστημα διασύνδεσης μητρώων

 

Στοιχεία Επικοινωνίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ
e- mail : support@uhc.gr

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων της χώρας, οι οποίες είναι αρμόδιες για:

 

α) την αρχική καταχώρηση (εγγραφή) των υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν υπάγονται στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης και κάθε μεταγενέστερη πρόσθετη καταχώρηση, μεταβολή ή διαγραφή υφιστάμενων καταχωρήσεων όλων των υπόχρεων
β) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας των νομικών πράξεων, των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων που αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή
γ) την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων των καταχωρισμένων πράξεων & στοιχείων κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή
δ) την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας διασύνδεσης των ευρωπαϊκών μητρώων

Σημειώνουμε ότι οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων είναι αρμόδιες για την καταχώριση πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών όλων των υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής πλην εκείνων για τους οποίους αρμοδιότητα έχει η Δ/νση Εταιρειών & ΓΕΜΗ της Γεν. Δ/νσης Αγοράς της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω

 

Σχετικά Αρχεία