Τι είναι το Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες σχετικά με το Γ.Ε.ΜΗ. και τη λειτουργία του, μπορείτε να βρείτε και στον παρακάτω σύνδεσμο.

1. Τι είναι το Γ.Ε.ΜΗ.

Το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί  το εθνικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων.

Πρόκειται για το δημόσιο/ηλεκτρονικό βιβλίο που αντικατέστησε:

Α. Τα  Βιβλία Εταιρειών που τηρούνταν στα Πρωτοδικεία
Β. Το Μητρώο  Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) που τηρούνταν στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
Γ. Το Μητρώο των Αστικών Συνεταιρισμών που τηρούνταν στα Ειρηνοδικεία της χώρας.
Δ. το ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ
Ε. Την υποχρέωση δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων σε οικονομικές εφημερίδες και ιστοσελίδες

2. Τι είναι η εμπορική δημοσιότητα;

Η καταχώριση των νομικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που αφορούν στις εμπορικές εταιρείες σε δημόσιο βιβλίο, κατά τρόπο σύννομο, ασφαλή και αξιόπιστο, και η ταυτόχρονη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.,  με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όσων συναλλάσσονται ή πρόκειται να συναλλαχθούν με μια εταιρεία.

3. Γιατί απαιτείται εμπορική δημοσιότητα;

1.  Αποτελεί επιταγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
2. Επηρεάζει τη νομιμότητα ορισμένων πράξεων, για τις οποίες τα έννομα αποτελέσματα επέρχονται με τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες επιχειρήσεις, εταίροι, μέτοχοι, τράπεζες,  δημόσια διοίκηση, τρίτοι.
4. Ενισχύεται η διαφάνεια των εταιρικών πράξεων έναντι των τρίτων και μεταξύ των εταίρων/μετόχων.
5. Επιτυγχάνεται η απλούστευση αναζήτησης στοιχείων των εταιρειών και η    ταχύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση του επιχειρηματία και του πολίτη.
6. Καθίσταται αποτελεσματικότερη η Δημόσια Διοίκηση και  η άσκηση δημόσιας πολιτικής για τις επιχειρήσεις.

4. Πότε θεσμοθετήθηκε το Γ.Ε.ΜΗ.;

Η σύσταση και λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. θεσμοθετήθηκε με τον ν. 3419/2005 και τέθηκε σε λειτουργία στις 4-4-2011. Ο ισχύον νόμος είναι ο ν. 4919/2022.

5. Ποιες είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες για τη τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ.;

Υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίες λειτουργούν στα κατά τόπους Επιμελητήρια και καλύπτουν όλη την επικράτεια. Επίσης λειτουργούν και ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.