Στατιστικά

Παρεχόμενες Υπηρεσίες    Στατιστικά

Η εφαρμογή Στατιστικών του Γ.Ε.ΜΗ. προσφέρει στον χρήστη/ενδιαφερόμενο, στατιστικά και δεδομένα επιχειρηματικότητας που αντλούνται από την βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. 

Καλύπτει τα πεδία της επιχειρηματικότητας (νέες συστάσεις, νέες διαγραφές και διακοπές, μεταβολές κατάστασης), της κατάστασης των επιχειρήσεων (ενεργές, μη ενεργές), της δημογραφίας (νομικές μορφές, γεωγραφικές κατανομές) καθώς και συνδυαστικές αναζητήσεις των παραπάνω πεδίων.