Πληρωμές / Ετήσιο Τέλος Μερίδας

Παρεχόμενες Υπηρεσίες   Πληρωμές / Ετήσιο Τέλος Μερίδας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ.79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623/31-12-2014/τ.Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του Ν. 3419/2005, όπως ισχύει, καθορίστηκε το τέλος τήρησης της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., που είναι ενιαίο για όλες τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου και καθορίζεται κατά νομική μορφή υπόχρεου ως εξής:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
Ανώνυμες Εταιρείες
320
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών
300
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού
300
Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)
300
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία
300
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης
150
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
150
Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης
100
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες
100
Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες)
80
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων & ετερορρύθμων)
80
Ατομικές επιχειρήσεις
30
Υποκαταστήματα Ημεδαπών Επιχειρήσεων
Το 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο

Τα ως άνω τέλη καταβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόχρεους, για δε τους νεοσύστατους υπόχρεους έως το τέλος του ημερολογιακού έτους σύστασής τους, είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε με ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Κ.Ε.Ε.Ε., είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών.