Θέλω να υποβάλλω ερώτημα

Για ερωτήματα νομικής φύσεως παρακαλούμε απευθυνθείτε στο gemi-yms@mindev.gov.gr.

Για ερωτήματα τεχνικής φύσεως, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος με θέμα στο e-mail “ΓΕΜΗ: Τεχνικό Ερώτημα”.

Για ερωτήματα καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.-ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μπορείτε να απευθύνεστε στο οικείο Επιμελητήριο. Εάν δεν γνωρίζετε σε ποιο Επιμελητήριο ανήκετε ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ.

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Ακαδημίας 6
10671 Αθήνα
Email: gemi@uhc.gr