Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής

Παρεχόμενες Υπηρεσίες   Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής

H ηλεκτρονική υπηρεσία επιτρέπει στους νόμιμους εκπρόσωπους (βάση του καταστατικού) των δικαιούχων επιχειρήσεων να λάβουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό / Υπογραφή. Οι επιχειρήσεις απαιτείται να είναι εγγεγραμένες στο Γ.Ε.ΜΗ. και να ανήκουν σε μια από τις νομικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ. 

Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, οι επιχειρήσεις επιλέγουν τους δικαιούχους για έκδοση ψηφιακής υπογραφής και δημιουργούν την αίτηση έκδοσης. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής πραγματοποιείται ταυτοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου και τέλος έκδοση ψηφιακής υπογραφής. 

Συνδεθείτε στις Προσωποποιημένες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. προς τις Επιχειρήσεις για να αιτηθείτε διάθεση ψηφιακής υπογραφής στους νόμιμους εκπροσώπους της επιχείρησής σας.