Αιτήσεις Μεταβολής

Παρεχόμενες Υπηρεσίες   Αιτήσεις Μεταβολής

Διαθέσιμες αιτήσεις μεταβολών ανά νομική μορφή

Όλες οι νομικές μορφές: Αναρτώμενες στο Γ.Ε.ΜΗ. απ’ ευθείας και με ευθύνη της εταιρείας (χωρίς παρέμβαση των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.)
 • ΑΕ – Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
 • ΑΕ – Πρόσκληση για ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης της παρ.9 του αρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920
 • ΑΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ιστοσελίδα
 • ΑΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
 • ΑΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Πιστοποίηση Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου
 • ΑΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ισολογισμός Χρήσης 2019 και μετά χωρίς εκλογή ελεγκτών
 • ΑΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Έκθεση Εκτίμησης
 • ΟΕ – (ΟΕ) Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης
 • ΟΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
 • ΟΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ισολογισμός Χρήσης 2019 και μετά χωρίς εκλογή ελεγκτών
 • ΟΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ιστοσελίδα
 • ΣυνΠΕ – (ΣυνΠΕ) Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης
 • ΣυνΠΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
 • ΕΕ – (ΕΕ) Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης
 • ΕΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
 • ΕΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ισολογισμός Χρήσης 2019 και μετά χωρίς εκλογή ελεγκτών
 • ΕΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ιστοσελίδα
 • ΕΠΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
 • ΕΠΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ιστοσελίδα
 • ΕΠΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ισολογισμός Χρήσης 2019 και μετά χωρίς εκλογή ελεγκτών
 • ΕΠΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Έκθεση Εκτίμησης
 • Κοινωνία – (Κοινωνία) Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης
 • Κοινωνία – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
 • Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
 • Συνεταιρισμός – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
 • Ευρωπαϊκή Εταιρία (SE) – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
 • Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (SCE) – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
 • Κοινοπραξία – (Κοινοπραξία) Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης
 • Κοινοπραξία – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
 • ΑΤΟΜΙΚΗ – (Ατομική) Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης
 • ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
 • Αστική Εταιρία 784 Α.Κ. – (Αστική Εταιρία 784 Α.Κ.) Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης
 • Αστική Εταιρία 784 Α.Κ. – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
 • ΙΚΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
 • ΙΚΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ιστοσελίδα
 • ΙΚΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Πιστοποίηση Καταβολής Αρχικού Εταιρικού Κεφαλαίου
 • ΙΚΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Ισολογισμός Χρήσης 2019 και μετά χωρίς εκλογή ελεγκτών
 • ΙΚΕ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Έκθεση Εκτίμησης
 • ΚΟΙ.Σ.Π.Ε – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
 • ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ – (Λοιπόν Υπόχρεων) Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης
 • ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
 • Ενεργειακή Κοινότητα – (Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
ΑΕ: Υποβαλλόμενες στο Γ.Ε.ΜΗ. με ευθύνη της ΑΕ και μέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (για Έλεγχο, Καταχώριση και δημοσιότητα)
 • (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης για αλλαγή διεύθυνσης γραφείων
 • (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)
 • (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ΧΩΡΙΣ εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)
 • (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης πρακτικού ΓΣ για την εκλογή ΔΣ και πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση αυτού σε σώμα και παροχής εξουσιοδοτήσεων
 • (ΑΕ) Αίτηση καταχώρισης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού
 • (ΑΕ) Αίτηση καταχώρισης Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ΔΕΝ λήφθηκαν αποφάσεις δημοσιευτέες στο ΓΕΜΗ (παρ. 1 του άρθρου 134 του Ν. 4548/2018)
 • (ΑΕ) Αίτηση Καταχώρισης Λοιπών αποφάσεων ΓΣ που υπόκεινται σε δημοσιότητα
 • (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης Δ.Σ. για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (χωρίς τροποποίηση καταστατικού και ΑΝΩ των 3εκ. ευρώ)
 • (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης Δ.Σ. για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (χωρίς τροποποίηση καταστατικού και ΚΑΤΩ των 3εκ. ευρώ)
 • (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΔΣ για την μεταβολή ΔΣ, Ανασυγκρότηση ΔΣ ή/και αλλαγή Εκπροσώπησης
 • (ΑΕ) Καταχώρηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (Ολική ή Μερική ή Μη Καταβολή)
 • (ΑΕ) Καταχώρηση Απόφασης ΓΣ για θέση της εταιρίας σε Λύση & Εκκαθάριση και ορισμός εκκαθαριστών
 • (ΑΕ) Καταχώριση Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης
 • (ΑΕ) Αίτηση Καταχώρησης Απόφασης ΓΣ για την έγκριση Ισολογισμού Πέρατος Εκκαθάρισης (με δημοσίευση του ισολογισμου) και για την ΔΙΑΓΡΑΦΗ της εταιρίας από το ΓΕΜΗ
 • (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης Μηνιαίων Λογιστικών Καταστάσεων Τραπεζών
 • (ΑΕ) Αίτηση καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (παλαιές χρήσεις χωρίς αρχείο ΓΣ)
 • (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης Eνοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και δημοσίευσης Eνοποιημένου ισολογισμού (ειδική περίπτωση)
 • (ΑΕ) Καταχώριση οικονομικών καταστάσεων / συνοπτικών οικονομικών στοιχείων (Αφορά Ισολογισμούς χρήσεων 2014 ή παλαιότερες)
 • (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» (Χωρίς εκλογή ελεγκτών & χωρίς αλλαγή στοιχείων του ισολογισμού)
 • (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων» και επαναδημοσίευση των τροποποιημένων στοιχείων (ισολογισμού κλπ.)
 • (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» με εκλογή ελεγκτών
ΟΕ: Υποβαλλόμενες στο Γ.Ε.ΜΗ. με ευθύνη της ΟΕ και μέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (για Έλεγχο, Καταχώριση και δημοσιότητα)
 • ΟΕ – Αίτηση καταχώρησης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π. – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 31/12/2015 και επόμενες)
 • ΟΕ – Αίτηση καταχώρησης τροποποίησης καταστατικού
 • ΟΕ – Αίτηση καταχώρησης απόφασης για λύση και θέση σε εκκαθάριση και ορισμό εκκαθαριστών
 • ΟΕ – Αίτηση Καταχώρισης Iσολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης
 • ΟΕ – Αίτηση Kαταχώρισης απόφασης για έγκριση ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης και διαγραφή από το ΓΕΜΗ
 • ΟΕ – Αίτηση καταχώρησης απόφασης για οριστική λύση και διαγραφή χωρίς στάδιο εκκαθάρισης
ΕΕ: Υποβαλλόμενες στο Γ.Ε.ΜΗ. με ευθύνη της ΕΕ και μέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (για Έλεγχο, Καταχώριση και δημοσιότητα)
 • ΕΕ – Αίτηση καταχώρησης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π. – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 31/12/2015 και επόμενες)
 • ΕΕ – Αίτηση καταχώρησης τροποποίησης καταστατικού
 • ΕΕ – Αίτηση καταχώρησης απόφασης για λύση και θέση σε εκκαθάριση και ορισμό εκκαθαριστών
 • ΕΕ – Αίτηση Καταχώρισης Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης
 • ΕΕ – Αίτηση Kαταχώρισης απόφασης για έγκριση ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης και διαγραφή από το ΓΕΜΗ
 • ΕΕ – Αίτηση καταχώρησης απόφασης για οριστική λύση και διαγραφή χωρίς στάδιο εκκαθάρισης
ΕΠΕ: Υποβαλλόμενες στο Γ.Ε.ΜΗ. με ευθύνη της ΕΠΕ και μέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (για Έλεγχο, Καταχώριση και δημοσιότητα)
 • ΕΠΕ – Αίτηση καταχώρησης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π. – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 31/12/2015 και επόμενες)
 • ΕΠΕ – Αίτηση καταχώρησης απόφασης για αλλαγή διεύθυνσης γραφείων, χωρίς αλλαγή δήμου
 • ΕΠΕ – Αίτηση καταχώρησης ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης
 • ΕΠΕ – Αίτηση καταχώρησης απόφασης για λύση και θέση σε εκκαθάριση και ορισμό εκκαθαριστών
 • ΕΠΕ – Αίτηση καταχώρησης Μηνιαίων Λογιστικών Καταστάσεων Τραπεζών
 • ΕΠΕ – Αίτηση καταχώρησης απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων για έγκριση ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης και διαγραφή από το ΓΕΜΗ
 • ΕΠΕ – Αίτηση καταχώρησης απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων για την Tροποποίηση καταστατικού
 • ΕΠΕ – Αίτηση καταχώρησης απόφασης Συνέλευσης Εταίρων για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)
 • ΕΠΕ – Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ΧΩΡΙΣ εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά
 • ΕΠΕ – Καταχώρηση οικονομικών καταστάσεων / συνοπτικών οικονομικών στοιχείων (Αφορά Ισολογισμούς χρήσεων 2014 ή παλαιότερες)
 • ΕΠΕ – Αίτηση καταχώρησης απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων για την «Έγκριση τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων» και επαναδημοσίευση των τροποποιημένων στοιχείων (ισολογισμού κλπ.)
 • ΕΠΕ – Αίτηση καταχώρησης απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων»
ΙΚΕ: Υποβαλλόμενες στο Γ.Ε.ΜΗ. με ευθύνη της ΙΚΕ και μέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (για Έλεγχο, Καταχώριση και δημοσιότητα)
 • ΙΚΕ – Αίτηση καταχώρησης απόφασης για αλλαγή διεύθυνσης γραφείων, χωρίς αλλαγή δήμου
 • ΙΚΕ – Αίτηση καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π. – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 31/12/2015 και επόμενες)
 • ΙΚΕ – Αίτηση Καταχώρισης Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης
 • ΙΚΕ – Αίτηση καταχώρισης απόφασης Συνέλευσης για την έγκριση Τροποποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και επαναδημοσίευση Ισολογισμού
 • ΙΚΕ – Καταχώρηση Απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων για θέση της εταιρίας σε Λύση & Εκκαθάριση και ορισμός εκκαθαριστών
 • ΙΚΕ – Αίτηση Καταχώρισης Απόφασης ΓΣ για την έγκριση ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης και διαγραφή της εταιρίας από το ΓΕΜΗ
 • ΙΚΕ – Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού
 • ΙΚΕ – Αίτηση καταχώρησης Μηνιαίων Λογιστικών Καταστάσεων Τραπεζών
 • ΙΚΕ – Αίτηση καταχώρησης απόφασης Συνέλευσης Εταίρων για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)
 • ΙΚΕ – Αίτηση καταχώρησης απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ΧΩΡΙΣ εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)
 • ΙΚΕ – Αίτηση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ προσωρινών οικονομικών καταστάσεων και δημοσίευση ισολογισμού (Αφορά Ισολογισμούς χρήσεων 2014 ή παλαιότερες)
 • ΙΚΕ Αίτηση καταχώρισης απόφασης Συνέλευσης για την έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Αφορά Ισολογισμούς χρήσεων 2015 ή παλαιότερες)
 • ΙΚΕ Αίτηση καταχώρησης πρακτικού – απόφασης Διαχειριστή για την πιστοποίηση Αύξησης Εταιρικού Κεφαλαίου