Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης ΓΕΜΗ-ΥΜΣ

Δημοσιεύθηκε : 06/11/2016

Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργεί στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και είναι αρμόδια για την τεχνολογική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων του Γ.Ε.ΜΗ., και συγκεκριμένα για:

α) την οργάνωση και εποπτεία της βάσης ή των βάσεων δεδομένων που συναπαρτίζουν το Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
β) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, του δικτύου και του εν γένει εξοπλισμού και λογισμικού που εξυπηρετούν τη βάση δεδομένων,
γ) τη διαπίστευση των νομιμοποιούμενων, προς καταχώρηση, προσώπων και τη διαρκή προσβασιμότητα της βάσης δεδομένων από νομιμοποιούμενα πρόσωπα,
δ) την άμεση και, κατά χρονική ακολουθία, λήψη και την αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζονται
ε) τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδομένων
στ) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. στο ευρωπαϊκό σύστημα διασύνδεσης μητρώων

Στοιχεία Επικοινωνίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
e- mail : support@uhc.gr