ΑΥΤΟ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Δημοσιεύθηκε : 23/03/2017

Το σύστημα της αυτοαπογραφής δεν είναι πλέον διαθέσιμο για τις επιχειρήσεις για την εξ' αποστάσεως διαδικασία 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

Στο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με ΑΔΑ:ΩΖΚΗ465ΧΙ8-Τ9Ξ περιγράφεται το εξής:


Κατόπιν των διατάξεων του ν. 4443/2016, είναι πλέον ανώφελη η διατήρηση σε λειτουργία της εφαρμογής εγγραφής εταιρειών στο ΓΕΜΗ βάσει των διατάξεων της ΥΑ Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β’), δηλ. της περίφημης «αυτό-απογραφής». Η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ καλείται να τη διακόψει τουλάχιστον ως προς το σκέλος που αφορά στις εγγραφές. Ως προς το σκέλος της εφαρμογής που αφορά στον έλεγχο των ήδη υποβληθέντων αιτήσεων αυτό-απογραφής, η ΚΥΓΕΜΗ μπορεί να το αφήσει διαθέσιμο στις ΥΓΕΜΗ εφόσον διαπιστώνεται, από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, ότι υπάρχουν όντως ακόμα ανέλεγκτες τέτοιες
 
Υποστήριξη των εταιριών για την διαδικασία παρέχουν τα 59 επιμελητήρια της χώρας που λειτουργούν σαν αρμόδιες υπηρεσίες ΓΕΜΗ