ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Δημοσιεύθηκε : 12/09/2018

Κωδικοποίηση Ν.4919 με ενσωμάτωση N.5019/2023 & 5039/2023
Νόμος 4919 σε άτυπη κωδικοποίηση από το Τμήμα ΓΕΜΗ -ΥΜΣ της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

N.5019/2023 (ΦΕΚ Α 27/14-02-2023)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ηςΝοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίαςτων καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις.

N.4919/2022 (ΦΕΚ Α 71/07-04-2022)
Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις

N.4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30-10-2019)
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 4635

N.3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/06-12-2005)
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας (Κωδικοποιημένος ως και τον Ν.4441 και 4443)

17.06.2010 | 90
N.3853/2010 - Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών

11.04.2012 | 86
N.4072/2012 - Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση Θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις.

29.05.2013 | 120
N.4155/2013 - Ρυθμίσεις Νομοθεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (Κεφάλαιο Δεύτερο)

31.05.2013 | 122
N.4156/2013 - Ρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (Άρθρο τρίτο)

29.01.2014 | 22
N.4233/2014 - Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις.

10.05.2014 | 114
N.4262/2014 - Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

24.11.2014 | 251
N.4308/2014 - Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

23.12.2014 | 265
N.4314/2014 - Α) Για τη Διαχείριση, Τον Έλεγχο και την Εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση τησ οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις

07.07.2016 | 125
N.4403/2016 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις

06.12.2016 | 227
N.4441/2016 - Για την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, αρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

Ν. 3190/1955 «Περί εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη δημοσίευση του Ν. 4541/2018 (Α’ 93)

Ν. 4072/2012 (Α’ 86/11-4-2012) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την δημοσίευση των νόμων 4155/2013, 4308/2014, 4314/2014, 4336/2015, 4403/2016, 4541/2018)

Εγχειρίδιο για τη βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ενθάρρυνση εφαρμογής εθνικών προγραμμάτων στον τομέα αυτό.